การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vatผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat

1.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ทาง Internet ที่ website:www.rd.go.th
2.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ด้วยเอกสารกระดาษตามเอกสารข้างล่าง
 ข้อมูลจาก:www.rd.go.th