การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vatผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat

1.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ทาง Internet ที่ website:www.rd.go.th
2.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ด้วยเอกสารกระดาษตามเอกสารข้างล่าง

Website รวบรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ


ขอแนะนำ website สำหรับผู้ประกอบการที่นำเข้า-ส่งออก Import-Export เวปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลไม่ว่า
พิกัดศุลกากร อัตราภาษีศุลกากร กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฏระเบียบทางการค้า และอื่นๆอีกมากมาย

http://www.thailandntr.com

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จำกัด


ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำว่าเวลาที่ผู้ประกอบการจะติดต่อขอจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุระกิจนั้น ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาขอ จดจัดตั้งบริษัทจำกั เพราะถ้าแจ้งว่ามาจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียวทางเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจไปว่าบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนอย่างอื่น ส่วนขั้นตอนในการจดทะเบียนไม่ยุ่งยากเลยครับ สามารถดูได้จาก Flowchart ข้างล่าง

เอกสารที่ใช้การจดทะเบียนบริษัทจำกัด


 1. แบบ อบจ.1 "คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด"
 2. แบบ คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
 3. แบบ บอจ.3 "รายการจดทะเบียนจัดตั้ง"
 4. แบบ ก. "รายละเอียดกรรมการ"
 5. แบบ บอจ.5 "บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น"
 6. สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
 7. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 8. สําเนาบข้อบังคับบริษัท พร้อมผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
 9. หลักฐานการชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 10. กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจํากัดไม่ถึง ร้อยละ50ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารที่ออกให้ เพื่อ รับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจํานวนเงินที่ สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น แต่ละราย
 11. แบบ สสช.1จํานวน 1 ฉบับ
 12. แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 13. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่าน
 14. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(ถ้ามี)
 15. หนังสือมอลอำนาจ(กรณีผู้จดทะเบียนไม่มาด้วยตนเองและผนึกอากรแสตมป์)

จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดบริษัท
มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง
สำหรับผู้ที่ต้องการเปิด บริษัท (บริษัท จำกัด) ใหม่ อาจจะมีคำถามมากมาย สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น

1.จำนวนคนกรรมการ (ผู้ถือหุ้น) หรือคนที่จะจดบริษัทเริ่มต้นครั้งแรกจะต้องมีจำนวนคนอย่างน้อย 3 คน และจำนวนหุ้นของแต่ละกรรมการ
2.เลือกกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (สามารถมากกว่า1คนได้)
3.จะต้องมีสถานที่รองรับ ที่ตั้งของบริษัท
4.จำนวนทุน(ที่มีการชำระแล้วอย่างน้อย25%)
5.ค่าใช้จ่ายในส่วนการจดทะเบียน
5.1คิดตามจำนวนทุนจดทะเบียนบริษัทโดยมีสูตรคือ 500บาท/100,000บาททุนจดทะเบียน เศษให้ปัดขึ้นรวมกันไม่เกิน 250,000บาท
5.2หนังสือรับรองบริษัท 200 บาท
5.3ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท
5.4หนังสือรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท
5.5(อยู่ในส่วนการเตรียมเอกสาร) อากรของสำเนาข้อบังคับ 200 บาท(ถ้ามี)
6.ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
7.ตราสำคัญ หรือตรายางบริษัท
8.ข้อบังคับ(ถ้ามี)
9.และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญชื่อบริษัทที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัด จะต้องตรวจสอบว่ายังสามารถใช้ได้สามรถตรวจสอบได้ตามลิงค์ข้างล่าง
ตรวจสอบ จองชื่อ จดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล
เรายินดีตรวจสอบเบื่้องต้นให้สามารถติดต่อ ติดต่อชูศักดิ์ 081-55-999-26


ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบัญชี มีนบุรีการบัญชี จดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เลิก จดทะเบียนออนไลน์ รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาบัญชีภาษีอากร


    สำนักงานบัญชี มีนบุรีการบัญชี และภาษีอากร

     รับ จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน(หจก) และ รับทำบัญชี พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบบัญชี และงานด้านภาษีอากร

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
     ชูศักดิ์ 081-55-999-26
     Website : www.min-accounting.com
     http://minburi4accounting.blogspot.com     https://sites.google.com/site/minburikarbaychi

     จดบริษัท พื้นที่ | มีนบุรี , บางกะปิ , ลาดพร้าว , รามคำแหง , หนองจอก , ลาดกระบัง , จตุจักร , บางเขน , รามอินทรา , ดอนเมือง , สามวา , บึงกุ่ม , รามอินทรา , เสรีไทย , สะพานสูง , ดอนเมือง , สะพานใหม่ , บางพลี , กิ่งแก้ว , สามเสน และ ลำลูกกา