เอกสารที่ใช้การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

http://www.min-accounting.com/2015/08/document-for-company-registration.html

1.แบบ อบจ.1 "คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด"
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.แบบ บอจ.3 "รายการจดทะเบียนจัดตั้ง"

4.แบบ ก. "รายละเอียดกรรมการ"
5.แบบ บอจ.5 "บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น"
6.สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
7.สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
8.สําเนาบข้อบังคับบริษัท พร้อมผนึกอากร200บาท (ถ้ามี)
9.หลักฐานการชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
10.กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจํากัดไม่ถึงร้อยละ50
ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม
หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารที่ออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้
ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจํานวนเงินที่
สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
11.แบบ สสช.1จํานวน 1 ฉบับ
12.แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
13.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่าน
14.สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(ถ้ามี)
15.หนังสือมอลอำนาจ(กรณีผู้จดทะเบียนไม่มาด้วยตนเองและผนึกอากรแสตมป์)

No comments:

Post a Comment