เอกสารที่ใช้การจดทะเบียนบริษัทจำกัด


 1. แบบ อบจ.1 "คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด"
 2. แบบ คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
 3. แบบ บอจ.3 "รายการจดทะเบียนจัดตั้ง"
 4. แบบ ก. "รายละเอียดกรรมการ"
 5. แบบ บอจ.5 "บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น"
 6. สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
 7. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 8. สําเนาบข้อบังคับบริษัท พร้อมผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
 9. หลักฐานการชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 10. กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจํากัดไม่ถึง ร้อยละ50ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารที่ออกให้ เพื่อ รับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจํานวนเงินที่ สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น แต่ละราย
 11. แบบ สสช.1จํานวน 1 ฉบับ
 12. แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 13. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกท่าน
 14. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(ถ้ามี)
 15. หนังสือมอลอำนาจ(กรณีผู้จดทะเบียนไม่มาด้วยตนเองและผนึกอากรแสตมป์)