จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดบริษัท
มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง
สำหรับผู้ที่ต้องการเปิด บริษัท (บริษัท จำกัด) ใหม่ อาจจะมีคำถามมากมาย สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น

1.จำนวนคนกรรมการ (ผู้ถือหุ้น) หรือคนที่จะจดบริษัทเริ่มต้นครั้งแรกจะต้องมีจำนวนคนอย่างน้อย 3 คน และจำนวนหุ้นของแต่ละกรรมการ
2.เลือกกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (สามารถมากกว่า1คนได้)
3.จะต้องมีสถานที่รองรับ ที่ตั้งของบริษัท
4.จำนวนทุน(ที่มีการชำระแล้วอย่างน้อย25%)
5.ค่าใช้จ่ายในส่วนการจดทะเบียน
5.1คิดตามจำนวนทุนจดทะเบียนบริษัทโดยมีสูตรคือ 500บาท/100,000บาททุนจดทะเบียน เศษให้ปัดขึ้นรวมกันไม่เกิน 250,000บาท
5.2หนังสือรับรองบริษัท 200 บาท
5.3ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100 บาท
5.4หนังสือรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนหน้าละ 50 บาท
5.5(อยู่ในส่วนการเตรียมเอกสาร) อากรของสำเนาข้อบังคับ 200 บาท(ถ้ามี)
6.ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
7.ตราสำคัญ หรือตรายางบริษัท
8.ข้อบังคับ(ถ้ามี)
9.และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญชื่อบริษัทที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัด จะต้องตรวจสอบว่ายังสามารถใช้ได้สามรถตรวจสอบได้ตามลิงค์ข้างล่าง
ตรวจสอบ จองชื่อ จดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล
เรายินดีตรวจสอบเบื่้องต้นให้สามารถติดต่อ ติดต่อชูศักดิ์ 081-55-999-26


ข้อมูลเพิ่มเติม